Politiek akkoord 2014 - 2018

06 mei 2014 11:02

Vergunningen die vallen onder de Omgevingswet worden de komende jaren geleidelijk aan duurder. Dan gaat het om onder andere de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning en kapvergunning. Ook de OZB stijgt om achterstanden in te halen.
Dat staat in het Politiek Akkoord dat het nieuwe college vandaag heeft gepubliceerd. De afvalstoffenheffing stijgt mee met de kosten en nutsbedrijven moeten gaan betalen voor leidingen en kabels. Het akkoord voor de komende vier jaar staat vol met bezuinigingsmaatregelen, maar veel nieuws staat er niet in. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Details worden niet benoemd, behalve dat de gemeente  vier windmolens laat bouwen op de Dordtse Kil en dat Dordrecht een echte fietsstad moet worden, maar fietspaden worden pas verbeterd als de weg toe is aan onderhoud.   Lees hier het Politiek akkoord 2014 - 2018: Politiek akkoord 2014 – 2018 Gemeente Dordrecht Beter Voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD RUIMTE VOOR VERBINDING Kansen creëren, kansen herkennen en kansen verzilveren Inleiding Beter Voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD kiezen voor een akkoord op hoofdlijnen. Een akkoord dat voldoende ruimte biedt voor verbinding met de raadsleden en met de inwoners van Dordrecht en onze partners. Het akkoord bestaat uit drie delen: 1. Karakteristiek 2. Beleidsafspraken 3. Financiële afspraken Wij staan voor een open bestuursstijl. Dat is één van de redenen om een akkoord op hoofdlijnen te presenteren. Het betekent ruimte bieden om gezamenlijk kansen te creëren, kansen te herkennen en kansen te verzilveren. Een akkoord op hoofdlijnen houdt ook in dat een aantal onderwerpen wel is besproken, maar niet beschreven. Niet omdat ze onbelangrijk zijn, of dat we er niets mee willen. Als college beoordelen wij de vraagstukken die voorliggen. Daarbij is continuïteit het uitgangspunt. De gemeente kan en wil niet alles alleen doen. Daarom benoemen wij in dit document verschillende partners. Ook hier geldt dat we lang niet alle partners bij naam kunnen noemen. Onbenoemd betekent hier niet onbemind. Wij vinden het belangrijk om juist op de terreinen waarover geen coalitieafspraken zijn gemaakt, in samenwerking met de raad en op basis van onderling vertrouwen en respect, te komen tot voorstellen. Wij nemen de raad aan de start van essentiële beleidsprocessen mee, door te werken met startnotities. Dit past bij de kaderstellende rol van de raad. Deel 1. Karakteristiek In lijn met het advies van de informateur hebben wij gekozen voor een bestuur waar stabiliteit en breed draagvlak (in de raad en samenleving) centraal staan. De nieuwe coalitie kent vernieuwing en continuïteit. Op de prioriteiten (Leefbaarheid & Veiligheid, Arbeidsmarktbeleid, Duurzaamheid, Levendige Binnenstad) gaan wij met kracht door op de ingeslagen weg. We zoeken ook naar innovatie, onder andere in het gesprek met de raad en stad over kerntaken en naar het behoud en versterken van sociale structuren in de stad met een integrale aanpak. We investeren in alle wijken van de stad, bijvoorbeeld in het wegenonderhoud, de economische structuurversterking en de verdere ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever, Stadswerven en de binnenstad. Een breed draagvlak in de raad en samenleving vinden wij belangrijk gezien de grote maatschappelijke opgaven die op de gemeente en regio afkomen, met name de decentralisaties in het sociale domein. Dit raakt de hele gemeente, organisaties en vroeg of laat alle inwoners. Wij zijn een toegankelijk en zichtbaar bestuur, dat dichtbij de inwoners staat. Wij luisteren actief en maken onze eigen afweging. Indien nodig nemen wij impopulaire maatregelen. Dit college heeft een brede samenstelling. Vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en opvattingen komen wij met elkaar tot werkbare afspraken en oplossingen. We delen het besef dat de rol van de overheid wijzigt en kleiner wordt. Op onderwerpen bieden wij elkaar en anderen ruimte om anders over zaken te denken zonder dat dit tot onoverbrugbare verschillen leidt. Samenwerking met en in de raad Wij streven naar een ontspannen samenwerking tussen coalitie en oppositie. Een goed debat gaat vooraf aan besluitvorming. We bieden een luisterend oor aan alle betrokken partijen en alle vertegenwoordigers in de raad. Dat geeft kansen voor profilering van de verschillende raadsfracties. Daarbij geven we van tevoren duidelijk aan waar wel en waar geen ruimte is vanuit het politieke akkoord en de financiële kaders. Dit maakt ons optreden transparant, duidelijk en geloofwaardig. Wij staan open voor nieuwe en goede ideeën, maar wij zijn ook kritisch op de financiële en praktische haalbaarheid. Dit is onderdeel van de Kerntakendiscussie die wij aan het begin van deze raadsperiode met de raad en de stad gaan voeren. De vraag of iets tot de kerntaak van de gemeente behoort en in hoeverre er draagvlak bestaat om dit zo te houden, staat daarin centraal. Andere rol van de overheid: de omgeving verandert en wij veranderen mee Wij vertrouwen op de zelfredzaamheid van de bewoners en op de kracht van de samenleving. Met het overgrote deel van de Dordtenaren gaat het goed. Dat wil niet zeggen, dat er geen problemen of vraagstukken zijn. De meeste inwoners gaan daar zelfstandig en verstandig mee om. Wij vinden dat we als overheid inwoners ruimte en kansen moeten geven. Dat maakt iedereen sterker. Daar waar het nodig is (omdat mensen en hun netwerk het echt niet zelf kunnen of wanneer het algemeen belang in het geding is) biedt de overheid een helpende hand, zonder alles over te nemen. Op het gebied van de decentralisaties gaan we uit van de kracht van de bestaande sociale structuren in wijken, buurten en straten. Samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad leidt tot betere resultaten. De roep in de samenleving om een krachtige, stimulerende, dienstverlenende en handhavende overheid neemt toe. De beperkte financiële middelen dwingen ons om kritisch naar ons eigen handelen te kijken. Zowel vanuit een inhoudelijke als vanuit en een financiële invalshoek is het belangrijk na te denken over de rol van de gemeente en de regio. Wij willen komen tot een nieuwe verstandhouding tussen gemeente en stad. Bij geldelijke verstrekkingen (uitkeringen, subsidies, investeringen) vragen wij steeds vaker een tegenprestatie en een verantwoording. We stellen de vraag wat partijen in de stad zelf kunnen organiseren en/of financieel kunnen bijdragen. Overal in het land ontstaan nieuwe arrangementen tussen inwoners en overheden. De ‘Eigen Kracht’ van de samenleving staat daarin centraal. Stad in beweging Dordrecht is een vitale stad met een schat aan mooie en belangwekkende plekken, die iedereen zou moeten ontdekken. De bevolking is actief en betrokken. Dat zijn geenszins vanzelfsprekendheden, maar te koesteren eigenschappen. Wij gaan er vanuit dat de inwoners en de stad zich continu blijven ontwikkelen. Dat is beter voor Dordrecht en de Dordtenaren. Het maakt de stad aantrekkelijk en biedt kansen voor mensen die er wonen, werken en op bezoek komen. Dit betekent, dat we willen blijven investeren in een goed woon- en leefklimaat voor alle leeftijd- en inkomensgroepen, goed (beroeps)onderwijs, een activerend arbeidsmarktbeleid, een goede bereikbaarheid en een levendige en leefbare binnenstad. De relaties en allianties tussen ondernemers, onderwijs en overheid zijn succesbepalende factoren. Dit moet uiteindelijk een beter opgeleide bevolking, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer structurele werkgelegenheid opleveren met name in de technische sector en in het midden- en kleinbedrijf. Ondanks de economische tegenwind herkennen wij volop kansen om met partijen nieuwe allianties te sluiten. De tijd van grootschalige interventies ligt achter ons. Op kleinschalig gebied zien wij mogelijkheden met ontwikkelaars, financiers en inwoners, bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschap. Qua ruimtelijke ontwikkeling zien we potentieel in de Binnenstad, het historisch havengebied, Stadswerven en de stadsvernieuwingswijken. Als overheid willen we vanuit een uitnodigende basishouding kansrijke initiatieven van en met derden mogelijk maken. Gesprek met de stad Wij blijven ook in de komende periode in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties zoals verenigingen, kerken en moskeeën. De noodzaak daartoe wordt groter gezien de grote maatschappelijke veranderingen en financiële opgave. Daarbij hoeven wij niet per se zelf het initiatief te nemen. Wij zijn gecharmeerd van het concept Stadsdebatten, zoals die de afgelopen periode door particulier initiatief zijn georganiseerd. Deel 2. Beleidsafspraken 2.1 Leefbaarheid & Veiligheid Wij geven dit thema onverminderde aandacht. Dit doen we door de ingezette lijn uit de vorige periode met kracht voort te zetten. Het uitgangspunt daarbij is dat we de overlast bestrijden. Wij gaan voor een geïntegreerde aanpak van het bieden van maatschappelijke voorzieningen en het handhaven en toezien op de regels. Het werken met taskforces op specifieke opgaven heeft goede ervaringen opgeleverd en willen wij op meer terreinen inzetten. Wij continueren het beleid rond kamerverhuur en huisvesting arbeidsmigranten. Wij blijven de overlast van coffeeshops bestrijden. Het maximum van vijf blijft ons uitgangspunt. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Politie, Veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, inwoners, ondernemers, zorginstellingen, Leger des Heils, corporaties, andere overheden. 2.2 Zorgzame stad Dordrecht blijft een zorgzame stad. De drie decentralisaties in het sociale domein: Jeugdzorg (inclusief wet Passend Onderwijs), WMO/AWBZ en de participatiewet geven ons de verantwoordelijkheid voor de zorg aan de meest kwetsbare bewoners van Dordrecht. Dit vraagt om een zorgvuldige inrichting en uitvoering. De middelen die wij van het Rijk voor de overgedragen taken ontvangen, zijn voor ons het financiële kader waarbinnen wij deze taken willen uitvoeren. De gemeenteraad is en blijft verantwoordelijk voor het stellen van de (financiële) kaders, de uitvoering hiervan en de controle hierop. Wij dragen zorg voor een beleid dat betrokken inwoners zo goed mogelijk beschermt, bijvoorbeeld door een hardheidsbepaling. Wij zorgen binnen het budget voor ruimte om in het geval van urgente nood tot snelle en desnoods onconventionele ingrepen te besluiten. De drie decentralisaties behelzen: Jeugdzorg De raad heeft het beleidsplan Jeugdzorg op hoofdlijnen vastgesteld. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de jeugdzorg wordt door de decentralisatie uitgebreid met de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking, GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De serviceorganisatie Jeugdzorg wordt belegd op ZHZ niveau. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De gemeente krijgt in de nieuwe WMO een bredere verantwoordelijkheid voor de (tijdelijke) ondersteuning van inwoners die beperkt kunnen participeren. De gemeente organiseert zorg en welzijn in samenhang en legt als regievoerder dwarsverbanden met andere gemeentelijke taken zoals schuldsanering, jeugdhulp, werk en inkomen, onderwijs en het vrijwilligersbeleid. Eigen kracht en verantwoordelijkheid krijgen hierbij nadrukkelijk aandacht. Maatwerkvoorzieningen binnen de WMO komen bij de SDD, overige voorzieningen bij de gemeenten. Participatiewet De Participatiewet bestaat uit de huidige regelingen WSW, Wajong en WWB. Het doel van de wet is om meer mensen aan de slag te krijgen. De gemeente biedt ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning. Werkgevers worden ontzorgd bij de inzet van mensen met een beperking. De uitvoering komt te liggen bij Drechtsteden. De inrichting van serviceorganisaties op regionaal niveau (ZHZ, Drechtsteden) biedt efficiency- en schaalvoordelen. Afspraken met betrekking tot verantwoording aan, informeren van en (bij)sturing door de service organisaties aan de gemeenteraad zijn van belang. Lokaal voorzien wij in basisvoorzieningen waardoor kwalitatief goede zorg behouden blijft. Wij faciliteren voorzieningen, vrijwilligersinitiatieven en mantelzorgers, die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen en taken. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, moeten er goede relaties zijn met de gebiedsteams en de eerstelijns zorgvoorzieningen. Heldere kwaliteitscriteria zijn nodig voor deze aanbestedings- en subsidierelaties. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Regio Zuid-Holland Zuid en Drechtsteden (Dienst Gezondheid & Jeugd, Sociale Dienst Drechtsteden), UWV, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, verenigingen, kerken, moskeeën, scholen, cliëntenraden, patiëntenorganisaties, werkgevers, onderwijsinstellingen. 2.3 Economie, cultuur en evenementen We kunnen de potentie van onze stad op velerlei gebied beter benutten; immers onbekend maakt onbemind. Daarom staan wij een intensivering van de promotie van Dordrecht voor, waarbij een betere afstemming plaatsvindt tussen alle betrokken partijen. We moedigen elke bewoner van onze stad aan om als ambassadeur trots uit te dragen wat onze mooie stad te bieden heeft. Partijen die er direct belang bij hebben betrekken wij intensiever om de promotie van de stad te versterken. Door te streven naar meer efficiëntie willen we binnen bestaande budgetten geld vrijspelen voor de programmering. Ook hier denken wij in kansen en samenwerking. Evenementen en mijlpalen Wij zijn trots op de initiatiefnemers die terugkerende evenementen in stad en regio organiseren. De komende jaren zijn er de volgende belangrijke mijlpalen, zoals 500 jaar Reformatie (2017), 400 jaar Dordtse Synode (2018), 800 jaar stadsrechten (2020) en 400 jaar Albert Cuyp (2020). Wij denken dat we met deze mijlpalen onze stad een nog sterker profiel kunnen geven en daarmee aantrekkelijker maken voor bezoekers van buiten, zoals eerder het Calvijnjaar. Wij zoeken naar middelen om dit mogelijk te maken. Daarbij staat cofinanciering voorop! Ondernemersklimaat Wij willen een stad waarin kansen voor ondernemers worden onderkend en gestimuleerd. Een gezond ondernemersklimaat hoort hierbij. Dit geldt bij uitstek voor het midden- en kleinbedrijf, waar onze stad het voornamelijk van moet hebben. Wij dragen hier ons steentje aan bij door het tegengaan van leegstand, deregulering (ook voor verenigingen en andere partijen), meer flexibiliteit in bestemmingsplannen, ondersteuning voor starters en zzp’ers. Door het vertrek van de Kamer van Koophandel krijgt de gemeente meer vragen van ondernemers. Wij willen de één-loketgedachte voor ondernemers nader uitwerken, met name vanuit de eerstelijnsfunctie voor alle ondernemers. Verbeterde profilering Binnenstad Wij hebben de ambitie om een van de beste binnensteden van Nederland te zijn. Daarom zetten wij de komende periode in op een betere marketing van de stad en willen wij de samenwerking tussen ondernemers bevorderen. Een Ondernemersfonds is een mogelijkheid om gezamenlijk activiteiten in de stad mogelijk te maken op basis van cofinanciering en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanuit dit oogpunt ondersteunen wij dit idee. Wij zien de kansen en voordelen die dit heeft voor de (binnen)stad. Het biedt extra mogelijkheden om de kracht van de (binnen)stad te versterken. Wij gaan ervan uit, dat het initiatief hiertoe vanuit de ondernemers komt. Wijkeconomie Wij onderkennen het belang van voorzieningen in de wijken, bijvoorbeeld de wijkwinkelcentra. Ook hier staan wij welwillend tegenover goede, kansrijke initiatieven vanuit winkeliers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Wij denken in kansen in plaats van beperkingen. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Bedrijven en ondernemers, Midden- & Klein Bedrijf, Werkgevers Drechtsteden, Dordtse Ondernemers Vereniging, winkeliers, inwoners, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, evenementenorganisatoren, VVV, Dordrecht Marketing. 2.4 Duurzaamheid en milieu Wij besteden onverminderd aandacht aan de thema’s duurzaamheid en milieu. We zien het als vanzelfsprekend dat dit terugkomt op alle beleidsterreinen. Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is om duurzaamheidsleningen in de stad mogelijk te maken. De gemeente wil dit niet zelf regelen, maar kan wellicht voor een acceptabel deel garant staan. Op het gebied van windmolens neemt Dordrecht haar verantwoordelijkheid en komt er de mogelijkheid voor het plaatsen van vier windmolens op Dordtse Kil IV. Ook hier biedt de gemeente kansen om particulier initiatief mogelijk te maken. De gemeente levert geen financiële bijdrage. Omliggende gemeenten hebben ook hun verantwoordelijkheid. Wij zijn niet bereid extra windmolens te plaatsen omdat andere gemeenten ze niet willen plaatsen. Naast windenergie blijven we voortdurend kijken naar andere duurzame energiebronnen. We benaderen ontwikkelingen innovatief. Belangrijke partners daarbij zijn onder meer Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) en de Duurzaamheidsfabriek. Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) De bestaande plannen voor dit belangrijke buitengebied op het Eiland van Dordrecht zijn het waard om voort te zetten op een verantwoorde maar sobere wijze. Dit geldt ook voor de Landbouwweg. Wij onderzoeken of het mogelijk is om in de NDB een werkgelegenheidsproject te starten. Daarmee leggen we een belangrijke link met ons beleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Inwoners, Duurzaamheidsfabriek, ECD, HVC, Platform Duurzaamheid, corporaties, particuliere woningbezitters, regiogemeenten, Urgenda, Drechtse Stromen. 2.5 Ruimtelijke Ordening & Wonen Wij streven samen met de corporaties naar een verbetering van het woonklimaat in de stad. Dat doen we ten eerste door aandacht te hebben voor de bestaande woningvoorraad; in de huidige herstructureringswijken in Dordt-West en in overige stadsdelen, waar we vooral preventief te werk willen gaan. Dit om te voorkomen dat deze wijken met veel particulier woningbezit in een neergaande spiraal terechtkomen. De lessen uit Dordt-West zijn hier van toepassing. Dat betekent onder meer niet alleen aandacht voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving (woningen en openbare ruimte), maar vooral ook voor de mensen. De maatschappelijke structuur is het belangrijkste in een wijk of buurt. Voor nieuwbouwprogramma’s kijken wij naar bestaande locaties, bijvoorbeeld Stadswerven, Wilgenwende en kleinere locaties voor binnenstedelijke verdichting. Voor het buitengebied ontwikkelen we geen nieuwe woningbouwlocaties. Bij de toevoeging van nieuwe woningen stimuleren we vooral levensloopbestendige woningen en woningen in het duurdere segment. Waar mogelijk werken we met projecten voor zelfbouw: (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Wonen op het water verdient een stimulans. Belthurepark De afspraken over bebouwing van dit gebied dateren van voor 2010. De stagnatie in de ontwikkeling in relatie tot de marktsituatie dwingt ons om in overleg te treden met de betrokken partijen en de raad. Wij blijven bij het uitgangspunt van een beperkt aantal duurdere woningen in de groene omgeving. Funderingen Na de succesvolle aanpak van de afgelopen jaren, geven we ook de komende 4 jaar aandacht aan de funderingen in onze stad. We continueren de huidige vervolgregeling voor het aanpakken van funderingen. Strategie Vastgoed Wij bespreken met de gemeenteraad de strategie met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed. Daarbij kijken we expliciet naar mogelijkheden van functieverruiming. We zetten dit af tegen de maatschappelijke doelstellingen die aan de bestemming of het gebruik zijn verbonden. Tegelijkertijd bekijken we de mogelijkheden om het vastgoed te verkopen of minimaal kostendekkend te verhuren. De vastgoedstrategie is het kader voor ons handelen. Particulier initiatief in de wijken Krachtige initiatieven dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid in de wijken. Bij de bestemmingsplannen denken we vooral in kansen. Daarmee bieden we ruimte voor (collectief) particulier initiatief, bijvoorbeeld bij het herbestemmen van leegstaande panden of het opknappen van bouwblokken. We zien kansen voor het tijdelijk bestemmen en gebruiken van braakliggende terreinen. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers (bedrijven en particulieren), land- en tuinbouwers, particuliere woningeigenaren. 2.6 Bereikbaarheid & Parkeren Wegen De achterstanden in het onderhoud van wegen maken extra investeringen noodzakelijk. We kiezen voor een groeimodel om een inhaalslag te maken. Uitgangspunt is om de achterstand in het onderhoud niet verder op te laten lopen én de belangrijkste knelpunten (bijvoorbeeld Merwedestraat) aan te pakken. Bij de te maken keuzes vinden wij veiligheid het belangrijkst. Daar waar dit het zwaarst speelt, zullen we het eerst onderhoud plegen. Tegelijkertijd kijken we of er nieuwe, innovatieve manieren zijn te bedenken om de achteruitgang te verminderen en om te komen tot een gedifferentieerde aanpak. Voor het vinden van de investeringsmiddelen (via de kapitaalmarkt) kiezen wij ervoor eerst te kijken naar de extra inkomsten die mogelijk zijn via de precario op kabels en leidingen. Als tweede zoekrichting vinden wij het acceptabel te kijken naar het overschot in de parkeerexploitatie. Fietsen Wij hebben de ambitie om van Dordrecht een echte fietsstad te maken. Daarbij staan fietsveiligheid en fietscomfort voorop. Wanneer we investeren in het onderhoud van de weg, pakken we direct het verbeteren van de fietsvoorzieningen op (Werk met werk maken). Doel is het fietsgebruik veiliger en comfortabeler te maken zodat mensen meer gaan fietsen én meer tevreden zijn over de fietsvoorzieningen. Onze focus ligt op het hoofdfietsnetwerk en de aansluiting vanuit de wijken. Op basis van nader onderzoek komt er een nieuw voorstel om de fietsveiligheid op de rotonde Groene Zoom en op andere locaties te verbeteren. Wij zoeken hiervoor nadere financieringsbronnen (bijvoorbeeld bij de provincie). Parkeren sportvoorzieningen. Allereerst zetten we in op bewustwording, zodat meer mensen fietsen naar sportvoorzieningen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat parkeervoorzieningen bij sportparken op orde zijn. Specifiek op de locatie Sportpark Stadspolders ondernemen we actie. Parkeren in de wijken We houden scherp in de gaten waar knelpunten ontstaan bij het parkeren in de woonwijken en op woonerven. Momenteel zien we dit in Stadspolders en Sterrenburg. Samen met bewoners zoeken we naar haalbare oplossingen. Wij doen nader onderzoek naar de mogelijkheid om een regeling te treffen om mantelzorgers tegemoet te komen in de parkeerkosten. Uit onderzoek is gebleken, dat de hoge parkeertarieven een drempel vormen voor bezoek aan de Sportboulevard. Ook andere bezoekers die hier parkeren hebben problemen met de huidige tarieven. We onderzoeken een regeling om de parkeerkosten te verlagen. Wij zoeken naar mogelijkheden om de tijden voor betaald parkeren in het centrum en de Schil in te korten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om parkeren op straat op zondag geheel of gedeeltelijk gratis te houden. Afhankelijk van de kosten komen wij met voorstellen. Gratis OV65+ Wij maken een afspraak voor de komende vier jaar om het openbaar vervoer in de stad voor 65-plussers gratis te houden. We gaan niet voor een open einderegeling, maar maximeren de jaarlijkse kosten op 500.000 euro. We bekijken of het mogelijk is de leeftijd van de doelgroep mee te laten groeien met de pensioengerechtigde leeftijd. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Inwoners, ANWB, Fietsersbond, Provincie Zuid-Holland, Rijk, parkeerexploitanten, Optisport, Albert Schweitzer Ziekenhuis, sportverenigingen, Arriva. 2.7 Sport in Dordt Wij ondersteunen een gezonde levensstijl. Daarbij spelen sport en recreatie een belangrijke rol. Onze ambitie blijft om Dordrecht als sportstad te profileren. Veel sportverenigingen bloeien, met inzet van vrijwilligers, als nooit tevoren en andere hebben het moeilijk. Financieel is er minder ruimte en om de betrokkenheid tussen de gemeente en verenigingen te versterken, zetten wij met name in op verbinding en samenwerking met verenigingen die hun zaken goed op orde hebben en een belangrijke positie hebben in de Dordtse samenleving. Wij komen, na overleg met betrokkenen, met voorstellen tot integrale afweging en zo nodig herstructurering van alle publieke sportvoorzieningen (velden en hallen) in de stad. Het functioneren en de positie van de verenigingen bepalen mogelijke subsidie en tarifering. De toezeggingen die gemaakt zijn met de sportclubs aan de Schenkeldijk komen we na. We betrekken deze bij de integrale afweging en herstructurering van het sportpark. Met Optisport bespreken we de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de Sportboulevard. Stadion FC Dordrecht Voor de totstandkoming van een nieuw stadion voor FC Dordrecht wachten wij een voorstel van het clubbestuur af. Daarbij is ons uitgangspunt dat we geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geven. Wel zijn wij bereid de omliggende infrastructuur aan te leggen. Dit heeft immers ook voordelen voor de omliggende sportfaciliteiten. Zwembaden De zwembaden De Dubbel en Wantijbad willen wij openhouden. Ze hebben een belangrijke wijkfunctie. Samenwerkingspartners zijn onder andere: Sporters, sportverenigingen, FC Dordrecht, Optisport, Sportraad. 2.8 Buiten de stadsgrenzen Regio Wij onderschrijven het uitgangspunt ‘Regionaal wat moet, lokaal wat kan’. Wij steunen daarom het voorstel van de regio om de thema’s werk & inkomen, zorg & ondersteuning, economie & arbeidsmarkt en bereikbaarheid & externe veiligheid regionaal aan te pakken. Binnen de regionale samenwerking vinden wij financiële solidariteit belangrijk. Wij willen hier een duidelijk signaal afgeven: samen uit, samen thuis. Onder de voorwaarde dat elke gemeente zijn bijdrage levert, neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid. Wanneer aan die voorwaarde om welke reden dan ook niet wordt voldaan, voelen wij de vrijheid ons eigen plan te trekken. Bovenregionaal Wij streven naar intensievere samenwerking met Rotterdam. Tot nu toe vonden wij deze samenwerking op het gebied van de haven. Wij zien ook kansen op andere terreinen, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, cultuur en sport. Met Noord-West Brabant willen wij de huidige samenwerking op het gebied van natuur en recreatie (De Biesbosch) uitbreiden met andere terreinen. Dit geldt ook voor Zeeland. Dit vergroot de kansen op externe financiering, bijvoorbeeld vanuit Europa. Provincie en Rijk In Den Haag worden besluiten genomen die invloed hebben op belangrijke onderwerpen voor Dordrecht. Te denken valt aan verkeer en vervoer, veiligheid, zorg en werkgelegenheid. Daarom versterken wij de lobby ter behartiging van de lokale en regionale belangen. Internationaal Beleid Wij zien een belangrijke opgave voor instanties in de stad om initiatieven te ontwikkelen rond internationale samenwerking. De gemeente beperkt zich tot het belonen van dergelijke acties (kansen verzilveren) en zet in op een besparing. Deel 3. Financiële afspraken 3.1 Financiële Strategie Dit college wil een gedegen financieel beleid voeren. Ook voor de toekomst moet ons huishoudboekje in balans zijn. Daarvoor hebben wij de volgende financiële strategie vastgesteld. We willen intensiveren en investeren, dat vraagt om nieuwe middelen. Tegelijkertijd starten we een zoektocht naar structurele besparingen. Die is tweeledig: Ten eerste mogelijke bezuinigingen direct in gang zetten en ten tweede een Kerntakendiscussie gezamenlijk met de hele raad. Hierdoor moeten de meerjarenramingen in de begroting structureel dekkend worden. Wij streven naar een weerstandsratio van 1,0 ieder jaar vast te stellen bij de begroting. De incidentele meevaller uit de Jaarrekening 2013 gaat naar de algemene reserve tot het niveau van de weerstandsratio 1,0 is bereikt. Het meerdere benutten wij om onze ambities te bekostigen. Voor 2015 kiezen we ervoor om met incidentele maatregelen de begroting sluitend te krijgen. De jaren erna moet de begroting met de besparingsvoorstellen (Kerntakendiscussie en bezuinigingen) structureel sluitend zijn. We willen aansluitend op de aanbevelingen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie (2013) al onze subsidies doorlichten. Bij deze doorlichting kijken we naar de maatschappelijke effecten en de relatie met onze doelstellingen. Dit moet leiden tot een substantiële besparing op de subsidies. De besparingen, de Kerntakendiscussie en de doorlichting van subsidies zullen in totaal de komende jaren minimaal 10 miljoen euro moeten opbrengen. Noodzakelijk om enerzijds de meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen en anderzijds om onze ambities te kunnen realiseren en te blijven investeren in de stad. Inkomsten Naast besparingen zullen wij ook voorstellen doen om specifieke inkomsten te verhogen. Wij doen nadere voorstellen om leges kostendekkend te maken. Gezien de precaire situatie op de bouwmarkt zullen wij de leges voor de WABO-vergunningen gefaseerd verhogen. De afvalstoffenheffing houden wij kostendekkend. Na 2014 vervalt de opbrengst uit de concessie met de nutsbedrijven. Daarom bereiden wij een voorstel voor precario op kabels en leidingen voor. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) stijgt mee met de inflatie. Waar nodig doen wij correcties om niet-geïnde OZB alsnog binnen te halen. Dat levert eenmalig een meevaller op. Pas in het uiterste geval overwegen wij de OZB verder te verhogen. Dit hangt mede af van de financiële ontwikkeling de komende jaren en de opbrengst van de Kerntakendiscussie. 3.2 Kerntakendiscussie Wij gaan een fundamenteel afwegingsproces voeren over de kerntaken van de gemeente, inclusief verbonden partijen. De aanleiding hiervoor is tweeledig; allereerst is de financiële situatie zodanig dat we tot fundamentele keuzes moeten komen. Ten tweede is er behoefte aan een heroverweging inzake wat tot de kerntaken van de lokale overheid behoort. Wij realiseren ons dat een dergelijk heroverwegingsproces complex en pijnlijk kan zijn. Immers, onder al ons handelen ligt een maatschappelijk vraagstuk of ambitie. Dit opnieuw ter discussie stellen is een politiek proces, waar alle partijen op een verschillende manier vanuit verschillende motieven, achtergronden en uitgangspunten naar kijken. Wij hechten eraan om dit proces met de stad en de gehele raad te doen. Wij willen echter voorkomen dat er veel wordt gepraat en de uitkomst gering is. Daarom koppelen wij een taakstelling aan de Kerntakendiscussie. Een goede kerntakendiscussie vraagt ten eerste een afgebakende opdracht: Waarover gaat het wel en waarover niet? Daarbij beseffen wij dat alleen het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken te grof is, omdat het merendeel van onze taken niet-wettelijk is. Ook vraagt dit om een zorgvuldig proces; op basis van juiste feitelijke informatie moet de raad in staat worden gesteld de goede afweging te maken. Zorgvuldigheid vraagt tevens om voldoende tijd. Wij kiezen er daarom voor om dit proces de komende maanden te voeren, zodat de voorstellen kunnen worden gebruikt bij de Kadernota 2016.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)