Dordrecht, Netherlands

Brok spreekt Tweede Kamer toe

Burgemeester Brok zal vanmiddag de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie toespreken over de positie van de Dordtse rechtbank.
Gert van der Steen | 8 oktober 2015 11:44 | Aangepast op 8 oktober 2015 11:44
Hij brengt daarin het standpunt van Dordrecht (en Zuid-Holland Zuid) naar voren over het verdwijnen van zwaardere zaken uit Dordrecht en het daarmee samenhangende verlies aan arbeidsplaatsen.

Hij betoogt dat rechters, officieren van justitie en advocaten betere voeling met de lokale omstandigheden en bestuur hebben als ze ook werkelijk in de stad werken. Daarmee zou een betere rechtspraak ‘op maat’ worden geleverd.

Ook gaat hij in op het banenverlies, dat om ca. 100 arbeidsplaatsen zou gaan. En dat terwijl ook andere diensten, zoals de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst al uit Dordrecht vertrokken zijn.

De sociaal-economische gevolgen voor de stad zullen ook op andere vlakken zeer groot zijn. De bezuinigingen van ca. 15 miljoen zijn daarvoor onvoldoende rechtvaardiging.


Hieronder volgt de volledige tekst van het betoog van burgemeester Brok.


Gespreksnotitie voor Rondetafelgesprek met de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. Op 8 oktober 2015 van 15.00 uur tot 16.00 uur over het locatiebeleid van de Rechtspraak.


Standpunt burgemeester van Dordrecht, drs. A.A.M. Brok.


· Volwaardige rechtspraak in Dordrecht en in de regio Zuid-Holland Zuid (470.000 inwoners) moet behouden blijven met een volwaardig zaaksaanbod en een volwaardige (administratieve) ondersteuning, zoals bij de Herziening van de Gerechtelijke Kaart in 2013 is vastgesteld.


· Rechtspraak in de buurt is meer dan het bijwonen van een zitting in de nabijheid van de woonplaats of vestigingsplaats: inwoners stellen vertrouwen in de regionale Rechtbank omdat lokale omstandigheden worden meegewogen en men maatwerk levert.


· Rechters, maar ook advocaten en officieren van justitie die in Dordrecht of de regio werken hebben meer gevoel voor de Dordtse cultuur; dit draagt bij aan een goede kwaliteit van de rechtspraak.


·Een regionale Rechtbank heeft korte en open lijnen naar de gemeentelijke bestuurders en ketenpartners in de omgeving, gemotiveerde en betrokken medewerkers die kiezen voor de krachtige punten van een kleine organisatie. Tot 2013 had de Rechtbank een lage overhead en was financieel op orde.


· In Dordrecht zijn momenteel nog 115 fte medewerkers. In de toekomst blijven er - als de plannen doorgaan - nog 15 à 20 flexplekken over (aldus de President van de Rechtbank Rotterdam); de overige medewerkers gaan werken in Rotterdam.


· Dit leidt tot een verschraling van de dienstverlening aan rechtzoekenden, de Rechtbank verwordt tot een "zalencentrum"; een proces dat in 2013 reeds in gang is gezet wordt verder doorgezet. Ik vrees dat dit op termijn het einde van een actief opererende Rechtbank in Dordrecht zal betekenen.


· Een verlies van 100 arbeidsplaatsen heeft zijn invloed op de directe en indirecte werkgelegenheid in Dordrecht. Leegstand van (een deel van) het pand aan de Steegoversloot heeft daarnaast een negatieve uitstraling naar de directe omgeving van het gebouw, gelegen in onze historische binnenstad. Vertrek uit Dordrecht zal ook zijn weerslag hebben op vrijwilligerswerk, verenigingswerk e.d. waar deze mensen een belangrijke rol vervullen en hun bijdrage leveren in een zelfredzame samenleving. Immers, bij vertrek van de Rechtbank zal ook naar verwachting de advocatuur de stad Dordrecht gaan verlaten. Kortom: de sociaal- economische gevolgen voor een goed woonklimaat wegen mijns inziens niet op tegen de voorgestelde bezuiniging van ca. 15 miljoen als opbrengst van het herziene locatiebeleid.


· Sinds enkele jaren zijn er verschillende rijks- en aanverwante diensten uit Dordrecht vertrokken. De belangrijkste redenen zijn schaalvergroting en bezuinigingen. Naast verlies van banen heeft het vertrek van deze diensten invloed op positie en uitstraling van Dordrecht als regionale centrumgemeente. In totaal gaat het hierbij om een verlies van ongeveer 700 arbeidsplaatsen in Dordrecht in de afgelopen jaren. Wordt het Meerjarenplan uitgevoerd, dan verdwijnen er wederom bepaalde segmenten van de rechtspraak langzaam uit onze regionale samenleving. Ik vind dat geen goede ontwikkeling.


· Ik begrijp dat de voorstellen in het Meerjarenplan voortvloeien uit de opgelegde taakstelling van het kabinet. Ik wil opmerken dat ik niet tgen bezuinigingen ben. Het gaat om de besteding van publiek geld dat op een zo doelmatig mogelijke manier wordt besteed. Uiteraard wil ik graag meedenken over hoe bezuinigingen kunnen plaatsvinden als de efficiency daarmee is gediend. Wel bespeur ik, dat onder het mom van efficiency/kwaliteitsoverwegingen, samenklonterende bewegingen worden gemaakt die los staan van de vraag hoe je in steeds rumoeriger tijden zorgt voor een geordende/leefbare samenleving, waarin de dragende instituties duidelijk aanwezig zijn, ook op lokaal niveau.


· Ik ben blij dat de Raad voor de Rechtspraak de besluitvorming heeft opgeschort en dat de voorzitter en de President van de Rechtbank Rotterdam de verbinding hebben gezocht om mee te denken over een alternatieve oplossing. Ditzelfde geldt voor uw commissie die vandaag met ons in gesprek gaat om onze standpunten te horen. Mijn oprechte dank daarvoor.

Lees ook

Ex-BVD'ers gaan verkiezingen in als 'Op Ons Eiland': 'Iedereen telt mee'

Dordtenaren die in maart stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen kiezen uit nóg een nieuwe...

VVD maakt zich zorgen om schuldpositie Dordtse ondernemers

De Dordtse VVD heeft vragen gesteld aan het college over het feit dat de coronasteun vanaf 1 januari...

Geen nieuwjaarsreceptie van de gemeente, wel pubquiz voor raadsleden

Ook dit jaar gaan de deuren van het Stadhuis niet open vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. D...

Inzamelactie in Grote Kerk: schoenen voor Griekse vluchtelingenkampen

Toevallig nog kinderschoenen liggen waar je graag vanaf wil? Die kan je inleveren bij de Grote Kerk ...

Karim bakt oliebollen voor minima en horeca: 'Uit de hand gelopen hobby'

Overal in onze regio zien we ze op oudjaarsdag: oliebollenbakkers. Karim uit Zwijndrecht bakt ze voo...

Coronacijfers lopen ondanks lockdown toch weer op

Na een maand van dalende cijfers, stijgen ook in Dordrecht de besmettingen weer. Dat blijkt uit de d...