Dordrecht, Netherlands

Lintjesregen voor het eerst in Kunstmin

De Algemene Gelegenheid die beter bekend is als de lintjesregen, is dit jaar voor het eerst in Kunstmin. Het opspelden van de onderscheiding gebeurt dus niet in de Grote Kerk maar in schouwburg Kunstmin. In totaal worden er dit keer 17 Dordtenaren onderscheiden.
Alka Goos | 26 april 2018 12:09 | Aangepast op 26 april 2018 12:09
Het gaat daarbij om 14 onderscheidingen als lid en 3 onderscheidingen als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Nadat alle lintjes zijn uitgereikt en de burgemeester alle nieuwe leden en ridders heeft toegesproken, zal er een groepsfoto worden gemaakt op het podium van de schouwburg.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU


De heer R. Barendrecht

De heer Barendrecht is ruim 40 jaar betrokken bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Dordrecht, eerst als begeleider en daarna als optochtcommissaris. Ook is hij 35 jaar actief geweest binnen de Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken. Hier was hij één van de oprichters van het zeemanskoor 'De Kleine Jantjes' dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum gevormd is. Daarnaast is hij speaker bij de vlootschouw tijdens 'Dordt in Stoom'.

De heer J.H. van Berchum

De heer Van Berchum is 22 jaar vrijwilliger, scriba en voorzitter van de Protestantse Samen-Op-Weg-gemeente 'De Bron' in Stadspolders geweest. Ook was hij scriba van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. In die hoedanigheid was hij lid van de stuurgroep die een belangrijke rol gespeeld heeft bij het tot stand komen van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Bij deze gemeente is hij scriba van de Algemene Kerkenraad geworden.

De heer M.A. Crans

Al 30 jaar is de heer Crans vrijwilliger bij de Dordtse Reddingsbrigade als zwem- en vaarinstructeur. Bij Dordt in Stoom zet hij sinds 1986 als vrijwilliger zijn technische kwaliteiten in. Ook is hij al meer dan 20 jaar lid van de Vrijwillige Brandweer van Zuid-Holland-Zuid en is hij sinds 2010 voorzitter van de Vereniging Mandelig Binnenterrein 's Landswerf Spuiboulevard.

De heer A.D. Harreman en mevrouw A. Harreman-van der Kuijp

Dit echtpaar is sinds begin jaren '70 actief bij de scouting van de Starrenburggroep te Rotterdam-Overschie. De heer Harreman is naast groepsleider ook bestuurlijk betrokken. Mevrouw Harreman is welpenleider en organiseert en begeleidt kampen. Het echtpaar heeft ook meegewerkt aan de voorbereiding en organisatie van een aantal Wereld Jamborees. Zij verrichten ook vrijwilligerswerk bij Scouting Nederland Regio Rond De Biesbosch en bij Scouting Academy Rotterdam Rijnmond. De heer Harreman is actief betrokken bij het verzorgen van trainingen en workshops aan kaderleden van scoutingsverenigingen in de regio's Rond de Rotte en Maasdelta en verleent andere hand- en spandiensten.

De heer P. van den Heuvel

De heer Van den Heuvel is sinds 40 jaar vrijwilliger bij de Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken. In 1987 was hij medeoprichter van het zeemanskoor 'De Kleine Jantjes' dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum gevormd is. Hij is enige jaren dirigent geweest van dames-shantykoor 'Gedeelde Smart'. Sinds 1992 is hij vrijwilliger in verpleeghuis 'Het Parkhuis' waar hij betrokken is bij het vervoer van bewoners naar de dagopvang. Ook heeft hij twee keer een bootreis georganiseerd en zit jaarlijks in de organisatie van het Sinterklaasfeest.

De heer P.A.P. Hordijk

De heer Hordijk zet zich sinds 1950 in voor de Wilhelminakerk-Petruskapel. Hij organiseerde decennialang de preekvoorziening voor zes Gereformeerde kerken op het eiland van Dordrecht. Ook was hij collectant, secretaris van het College van Diakenen en voorzitter van beroepingscommissies. Daarnaast is hij 17 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Groote Lindt in Zwijndrecht geweest, waar hij o.a. meewerkte aan het maken van het clubblad en reclameborden.

Mevrouw S. Kargi-Içel

Zij heeft samen met haar echtgenoot het Platform Turkse Dordtenaren opgericht met als doel belangenbehartiging en het bevorderen van de participatie van Turkse Dordtenaren in de Dordtse samenleving. Namens dit Platform werd zij lid van de commissie zorg van de Zorggroep Crabbehoff. Zij is hier ook lid geweest van de Cliëntenraad en momenteel is zij vrijwilliger en mantelzorger.

Ook is zij intermediair voor Turkse gezinnen bij Careyn Jeugdhulpverlening en voorzitter van de stichting Bosporus.


De heer S. Klein

Al 25 jaar is de heer Klein actief geweest in het Dordtse Kerkelijk leven. Hij heeft de fusie begeleid van de Wilhelminakerk-Petruskapel met de Protestantse Kerk Dordrecht-Dubbeldam. Hij is ook coördinator van de Actie Kerkbalans en redactielid van het kerkblad. Bij Oranje Wit heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het tennis en de racketavonden en heeft hij zich ingezet bij het incasseren van de contributie.

De heer H. Meijer

Sinds begin jaren '60 is de heer Meijer actief binnen het kerkelijk leven in Dordrecht met name in de Stefanuskerk, Maranathakerk en De Bron. Hij was 13 jaar lid van de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk Dordrecht. Bij de Stichting Telefonische Hulpdienst Dordrecht was hij verantwoordelijk voor de PR. Hij is gastheer geweest bij Stichting Diaconaal Aandachtcentrum Dordrecht en hij was 6 jaar ouderling van de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam. Ook is hij betrokken geweest bij het fusieproces van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk in Dubbeldam. Sinds 2012 is hij secretaris van het Platform Raad van Kerken Dordrecht.

Mevrouw C.J.M. Mulder-Paes

Al meer dan 50 jaar zet mevrouw Mulder zich in voor de Rooms Katholieke kerk in Dordrecht. Zij was lekenvoorganger in de Emmanuëlkerk, de huidige Heilige Theresia van Avila Parochie en verzorgde er de liturgie en de liturgieboekjes. Zij stond ook een halve eeuw geleden aan de wieg van jongerenkoor Credo. Ook was zij lid van de pastoraatsgroep. In 1966 was zij medeoprichtster van dames- en herenkoor Emmanuël, waar zij ook een aantal jaar in het bestuur zat. Daarnaast heeft zij vrijwilligersactiviteiten verricht wat geresulteerd heeft in de oprichting van de Stichting Karmelkring Elia in Dordrecht. Hier heeft zij ook 4 jaar in het bestuur gezeten.

De heer H. de Roo

Al decennialang is de heer De Roo vrijwilliger bij Sportclub Movado (voorheen korfbalclub De Zwervers). Hij heeft in het bestuur gezeten en meegewerkt aan de realisatie van een nieuw sportcomplex. Daarnaast was hij bondsscheidsrechter en de organisator van het jaarlijkse jeugdkamp. Bij Sportclub Redo verricht hij al 30 jaar vrijwilligerswerk. Bij Biljartvereniging E.M.F. Dordrecht is hij bestuurslid en verricht hij hand- en spandiensten.

Mevrouw J. Willemstijn-Hazenbosch

Al 13 jaar is mevrouw Willemstijn als vrijwilliger verbonden aan Museum 1940-1945. Zij fungeert er als gids, baliemedewerker en verzorgt er de catering. Ook heeft zij de informatie van de museumbibilotheek in een nieuw registratiesysteem ingevoerd. In 1970 was zij betrokken bij de oprichting van de vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen. Zij is 18 jaar bestuurslid geweest en later regiovertegenwoordiger van de regio Rotterdam. Ook In wijkcentrum 'De Klockelaar' is zij vrijwilliger. Zij schenkt er koffie, organiseert de koorzang, de bingo, de barbecue en is verantwoordelijk voor de inkoop.

Mevrouw A.M.S.T. van Zanten-Wolst

Al decennialang zet mevrouw Van Zanten zich in voor tennisclub DLTC Dash'35. Zij heeft de tuin van het tennispark naar eigen ontwerp ingericht en samen met anderen zorgt zij voor het onderhoud ervan. Ook verricht zij schoonmaakwerkzaamheden in het clubhuis en in de kantine.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Mevrouw C.A. van Mourik Broekman-Hogerzeil

Mevrouw Hogerzeil is vrijwillig actief geweest bij de Hervormde kerk te Oss. In Dordrecht heeft zij een bijdrage geleverd aan het oprichten van de Vrije School. Al meer dan 30 jaar is zij verbonden aan de Stichting 'De 7ende Hemel', die zich inzet voor liturgische vernieuwing. Zij is adviseur bij het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel in Amersfoort en lid van de initiatiefgroep Bachfestival te Dordrecht. Als artistiek leider, directeur en bestuurslid van de Stichting Muziektheater Hollands Diep is er onder haar leiding in Dordrecht veel nieuw muziektheater ontstaan. Zij heeft speciale projecten opgezet die op locatie werden opgevoerd.

De heer J. Stroeve

De heer Stroeve is de oprichter van het Dordts Dans Theater en de choreograaf en mede-ontwikkelaar bij Muziektheater Hollands Diep. Hij heeft als vrijwilliger meegewerkt aan veel theaterproducties hetzij als adviseur, hetzij als regisseur, schrijver, acteur of zanger. Twee projecten die door hem geïnitieerd zijn en nog steeds voortduren zijn het jaarlijkse Dansfestival en Theatergroep Zilver. De heer Stroeve is betrokken geweest bij het fusieproces van de Berckepoort en Muziekschool De Munt.

Mevrouw C.N. Zinkweg-van Vendeloo

Mevrouw Zinkweg speelt al vele jaren een voortrekkersrol binnen de Dordtse Reddingsbrigade. Zij is al vele jaren voorzitter van de Zwem Technische Commissie. Ook bij Reddingsbrigade Nederland, de overkoepelende bond, maakt zij zich al 27 jaar verdienstelijk als bondsofficial. Daarnaast leidt zij regionaal instructeurs op en levert haar bijdrage aan het vernieuwen van de landelijke opleidingsprogramma's. Als examinator is zij aanwezig bij het afnemen van examens in Zuid-Holland en zij neemt actief deel aan plaatselijke, regionale en landelijke bijscholingen voor een nieuwe generatie redders.

Lees ook

Politie vat spoorloper (39) na zoekactie in de kraag: ‘Levensgevaarlijk’

De politie heeft woensdag een man opgepakt die ter hoogte van het Halmaheiraplein in Dordrecht op he...

Woensdag op TV Dordrecht: Via Cultura Magazine

In het Via Cultura Magazine wordt deze week aandacht besteed aan het evenement HOF Live en de Voorle...

Wethouder Van der Linden: parkeerprobleem in december niet zomaar opgelost

Een parkeerplekje vinden in het weekend in het centrum is in november en december vaak een kriem: de...

Booktokkers geven geheimen prijs tijdens eerste Dordtse booktokevent

Duizenden views op TikTok en dat alleen maar door te vertellen over het boek dat je nu aan het lezen...

In twee weken al achtduizend euro voor Stichting Stolpersteine

Stichting Stolpersteine Dordrecht liet twee weken geleden weten op zoek te zijn naar ongeveer tiendu...

Dordts regenboogbeleid kent geen meetbare doelstellingen en is kwetsbaar

In een nieuw onderzoek van de Rekenkamer Dordrecht wordt duidelijk dat de gemeente concretere doelen...